Website KLASS 2.png
 

แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ (LMS) อันดับ 1

KLASS แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้

Learning Management System (LMS)

ระดับ World-Class เพื่อสร้างความสำเร็จ

ในการสอนและการเรียนรู้ร่วมกันเหมาะสำหรับ

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ออนไลน์

หรือแบบผสม ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเครื่องมือและฟังก์ชันครบถ้วน

เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ 

1. การจัดการห้องเรียน / รายชื่อผู้เรียน

2. การจัดการเรียนการสอน

3. การจัดการเนื้อหาและสื่อ

4. การติดตามผลและการสื่อสารกับผู้เรียน

5. การทดสอบและการวัดผล

6. การสอนทางไกล

7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 
 
Website KLASS 2.png

ช่วยงานผู้สอน

พัฒนาผู้เรียน

• ใช้ในห้องเรียน

• สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

• ใกล้ชิดผู้สอนตลอดเวลา

• ติดตาม ทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัด

• มีผลลัพธ์รายวัน

• มีพัฒนาการต่อเนื่อง

• ประสบความสำเร็จในการเรียน

• มีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอด

"เปลี่ยน"

สร้างผลลัพธ์ด้านการบริหาร

และการจัดการทรัพยากรการศึกษา

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านทาง

เทคโนโลยีการศึกษา

Digital Transformation

"ลงทุนกับระบบที่วางใจได้"

ไม่ต้องลองผิดลองถูกกับระบบ LMS

เพื่อการจัดการเรียนรู้ เพราะ KLASS

เป็นแพลตฟอร์มระดับ World-Class 

ที่ผ่านการพิสูจน์การใช้งานจริง และเป็น

ที่ยอมรับของโรงเรียน มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

ผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน

ใน 64 ประเทศทั่วโลก ได้รับรางวัลและ

คำชมเชยมากมาย

"คุ้มค่าและสำเร็จ"

ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อยกระดับ

คุณภาพบุคคลากร สร้างความสำเร็จ

และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

"วิกฤติสร้างการพัฒนา"

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร

โรงเรียนก็สามารถ เปิดสอนได้ทั้ง

แบบออนไลน์ สอนสด หรือแบบผสม

"ประกันคุณภาพการศึกษา"

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน

ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สร้างความสำเร็จและเกิดประโยชน์

สูงสุดกับผู้เรียน

ยกระดับโรงเรียน

•  เป็นเครื่องมือประกอบการสอน
•  ขยายเนื้อหาได้มากขึ้นเพื่อศักยภาพ

   การเรียนรู้ของผู้เรียน
•  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
•  ลดภาระในการเตรียมการสอน
•  ติดตามผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด
•  ลดความซํ้าซ้อนของการทำงาน
•  มีพัฒนาการในวิชาชีพ

 
Website KLASS 4.1.png

คุณสมบัติที่เหนือกว่า

Website KLASS 5.png

ประสบการณ์ 20 ปีและ

ความสำเร็จของผู้เรียนมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก

 

1. เป็นแพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ Learning Management System (LMS)

ระดับ World-Class มีเครื่องมือและฟังก์ชันครบถ้วนเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้เต็มรูปแบบ

• การเรียน                   • การสอน                   

• มอบหมายงาน             • วัดผล                         

• ให้เกรด                     • ทดสอบ

 

2. สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์ สอนสด สอนในห้องเรียน หรือผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

 

3. เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ทันทีด้วยฟังก์ชันสอนสด Virtual Classroom

• บันทึกการเรียนและเก็บหรือส่งงานเป็นวิดีโอ

• แบ่งปันแอปพลิเคชันหรือทรัพยากรเพื่มเติมอื่นๆ ผ่านหน้าเดสก์ท็อป

• อัพโหลดสไลด์นำเสนอหรือสอนด้วยกระดานไวท์บอร์ด

• เครื่องมือแสดงหรืออธิบายเนื้อหาระหว่างการสอนแบบถ่ายทอดสด

• อนุญาตให้หลายๆ คนแบ่งปันและนำเสนอได้ระหว่างการถ่ายทอดสดเดียวกัน

• แบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายหรือประชุม

• ทำโพลล์วัดผลความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

• การแชทสด ให้บทสนทนาและคำถามผ่านการพิมพ์ง่ายขึ้น

• แชร์ไฟล์ไปยังกลุ่มหรือรายบุคคลได้

• บันทีกการเข้าชั้นเรียน ดูรายชื่อผู้เรียน

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าของผลการเรียนของผู้เรียนตลอดหลักสูตร

 

5. ผู้สอนมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนของตนเอง

 

6. ผู้สอนแจ้งงาน ผู้เรียนส่งงาน ประเมินและแก้ไขงานได้ก่อนส่งจริง

7. รองรับรูปแบบของสื่อต่างๆ จากผู้สอน ทั้งวิดีโอ ไฟล์เอกสาร หรือลิงก์เว็บนอกที่ผู้สอนต้องการ

นำประกอบการสอนในชั้นเรียน

 

8. ผู้สอนมีสถิติต่างๆ ของผู้เรียน สามารถเรียกดูได้ทันที

 

9. ผู้เรียนมีเครื่องมือเก็บผลงาน เก็บสื่อการสอนต่างๆ เพื่อย้อนกลับดูและทำความเข้าใจภายหลังได้

 

10. เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และรองรับการใช้งานแบบ Responsive คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต  

 

11. เป็นระบบ Cloud Computing หมดปัญหายุ่งยากเรื่องการดูแลระบบ

 

12. เป็นระบบจัดการเรียนรู้ (LMS) ระดับ World-Class ที่มีมาตรฐาน ISO27001 และ ISO27018

ที่ผ่านการรับรองและเป็นส่วนหนึ่งของ Cloud Security Alliance ที่ใช้ในสถาบันการศึกษาหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลก โดยมีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 20 ล้านคน

 
Website KLASS 6.png
 
Website KLASS 7.png

เริ่มสร้างความสำเร็จกับ             ได้แล้ว

ค่าแพลตฟอร์ม
900 บาท เหลือ

 

500 บาท
 

(ต่อคน ต่อเทอม)

500 บาท

(ต่อคน ต่อเทอม)

โบนัส!!

ใช้คลังสื่อประกอบการสอน

และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ออนไลน์ ระดับคุณภาพ

สูงสุด 9 หมวด

รวม 1,288 บทเรียน

4,950 หัวเรื่อง

ความยาวมากกว่า

700 ชั่วโมง

เนื้อหาและคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รวม

1,288 บทเรียน 

4,950 หัวเรื่อง

ความยาวมากกว่า

700 ชั่วโมง

1. สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตร

   วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.6

 

2. สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตร

   วิชาคณิตศาสตร์  ม.4 - ม.6

3. สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ LO/Sim

   วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.6

4. สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ LO/Sim

   วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 - ม.6

 

5. สื่อวีดิทัศน์ตะลุยโจทย์ตามตัวชี้วัด

   พร้อมเฉลย 8 กลุ่มสาระ 11 รายวิชา

6. สื่อบทเรียนอ้างอิงตามหลักสูตร

   วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

7. สื่อบทเรียนอ้างอิงตามหลักสูตร

   วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

8. สื่อพัฒนาทักษะด้าน

   ภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา

9. สื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

   สำหรับเด็ก English Playbox

สิ่งที่โรงเรียนได้รับ

1. ใช้ระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ KLASS

2. เข้าใช้ออนไลน์ เนื้อหา และคลังสื่อ

   ประกอบการสอนและการเรียนรู้

   มูลค่ารวม 12,000 บาท (ต่อคน ต่อปี)

3. การอบรมการใช้งานและบริหารหลังการขาย

   ตลอดการใช้งานระบบ

 

300 บทเรียน
2,226 หัวเรื่อง

60 บทเรียน
453 หัวเรื่อง

200 เรื่อง

105 ชุด
10,500 ข้อ

270 บทเรียน
1,816 หัวเรื่อง

150 เรื่อง

15 บทเรียน

20 บทเรียน

168 บทเรียน

Updates & Download

 

โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม

Click

 

© 2019 Genesis MediaCom, All rights reserved.