โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนศานติธรรม...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนมะอาหัตอิสลามียะห์...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS เข้าประชุมกับ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์อาลีสา เจะเลาะ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ ผู้อำนวยการ 19 โรงเรียน ณ ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์นายเกษม ทองปัญจา...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์พิพัฒน์  ศรีบุญแก้ว...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์สูฟยาน แวบือซา...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์ยงยุทธ์ คชศิริ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์พัฒน์  มาศนิยม...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์มาหะมะ ดือเระ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์มูฮัมมัด หะยีเต๊ะ...

โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์พิพัตน์  เสนาพิทักษ์กุล...