วีดิทัศน์คู่มือการใช้งานระบบ KLASS สำหรับผู้เรียน 

1. การเข้าสู่ระบบ (Login)

2. หน้าจอหลัก (Organization’s Homepage) และสิทธิ์การใช้งานระบบ

3. การตั้งค่าผู้ใช้งาน (Profile)

4. การตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notifications)

5. การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน (Account Settings)

6. หน้าจอหลักสูตร และการเลือกหลักสูตร (Course Homepage)

7. การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการส่งงาน (Assignment)

8. การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล (Discussion)

9. การทำรายการตรวจสอบส่งผู้สอน (Checklist)

10. การทำแบบทดสอบ (Quizzes)

11. การดูผลสรุปคะแนน (Grades)

12. การดูรายงานการเข้าใช้ระบบของผู้เรียน (Class Progress)

13. การใช้งานระบบผ่านแอพพลิเคชั่น (Pulse)