เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้
เจเนซิส จับมือ สช. เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์มอบคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ ให้ รร. สังกัด สช. ทั่วประเทศ (30 เม.ย. 63) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “การนำเสนอข้อมูลของพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Online ของ สช.” โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้บริหาร สช. บริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. เข้าร่วมประชุม


ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนปกติได้ กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในการจัดการศึกษา ห่วงใยในสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอน หากการระบาดของโรคยังไม่ดีขึ้น ก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ก็จำเป็นต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์ จึงได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” ขึ้น และวันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลและรูปแบบความร่วมมือต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่มาจากบริษัท สำนักพิมพ์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรของ สช. โดยมีทั้ง Platform และ Content ที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก และเป็นการเติมเต็มทักษะการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ก่อนหน้านี้ สช. ได้มีการเปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” ในสาระวิชาต่างๆ ที่คลอบคลุม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อีกทั้งยังมีการพัฒนาครูผู้สอน มีการประเมินผล มีข้อสอบ Pre-test / Post-test อีกทั้งมีการติวข้อสอบ O-NET ฟรี เมื่อพบว่าผลคะแนนสอบ O-NET ด้านภาษาไทยของนักเรียนได้น้อย ที่ประชุมในวันนี้ก็ยินดีจะเพิ่มสาระรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมให้ แสดงให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสทองอันดีที่นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จะได้เข้าถึงและได้รู้ว่าการจัดการเรียนในลักษณะออนไลน์ที่มีข้อวิตกกังวลกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สามารถคลายความหนักใจได้เพราะมีหลักสูตรออนไลน์ของ สช. ครบถ้วนครอบคลุมและมีความหลากหลายให้เลือกตามความประสงค์ ในรูปแบบของ Shopping List ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเห็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดว่ามีสาระการเรียนรู้ มีสิ่งที่เกี่ยวข้อง มีประโยชน์ มี Platform มีหลักสูตร วิชาอะไร อย่างไรบ้าง

กระทรวงศึกษาธิการ และ สช. เรามั่นใจว่าได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบและครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาเลขาธิการ กช. ได้ดำเนินการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมสนับสนุนขอแสดงความชื่นชมยินดี และลำดับต่อไปจะมีการรวบรวมพันธมิตรของ สช. ทั้งหมดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดร.กนกวรรณ กล่าว

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีการปิดสถานศึกษาซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกแห่งรวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วย สช. ได้รับนโยบายจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยให้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” โดยมีพันธมิตรเข้าร่วมแชร์เนื้อหาการเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่หลายหลาย ซึ่งได้มานำเสนอ เนื้อหา รวมไปถึงช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์กับ สช. ได้แก่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท ไอดี ไดร์ฟ จำกัด, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (วพ.) บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด และโรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย

นายวิทยา มิตรศรัธา กรรมการผู้จัดการบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องสถานการณ์ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักเรียนหรือผู้สอนและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา บริษัทฯ ได้สนับสนุนความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ สช. โดยมอบเนื้อหาและคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ภาคเรียนที่ ) พร้อมฝึกอบรมวิธีการใช้งานให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน ระบบคลังสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย (1) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เทอม 1 75 บทเรียน (2 )ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา เทอม 1 75 บทเรียน (3) สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทอม 1 30 บทเรียน (4) ติวข้อสอบตามตัวชี้วัด 8 สาระ ระดับประถมศึกษา เทอม 1 (5) ติวข้อสอบตามตัวชี้วัด 8 สาระ ระดับมัธยมศึกษา เทอม 1

เนื้อหาและคลังสื่อครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ 11 วิชา 12 ระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 285 บทเรียน 1,440 หัวเรื่อง ข้อสอบ 105 ชุด รวม 5,250 ข้อ ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 67 มาตรฐาน ผู้สอนสามารถนำเนื้อหาไปประกอบการสอน ผู้เรียนก็สามารถใช้ทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนที่เข้าใช้งานผ่านระบบนี้ นายวิทยา กล่าว

ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (www.opec.go.th) เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. (https://odlc.opec.go.th/) หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่ URL https://odlc.opec.go.th/ จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป สามารถสอบถาม ได้ที่ 02-2821000