เจเนซิส หนุน 7 โรงเรียน กทม. เขตปทุมวันใช้แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ดิจิทัล มุ่งสร้างความสำเร็จ


เจเนซิส มีเดียคอม ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน หนุนโครงการนำร่องพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) ดึง 7 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวันเข้าร่วม พร้อมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสำเร็จในจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติของโรงเรียนทั่วประเทศ และการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะกับภาคการศึกษาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสารระหว่าง นักเรียน ครูผู้สอน การพัฒนาการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถยกระดับคุณภาพ สร้างมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จํากัด จึงร่วมกับฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนปลูกจิต (2) โรงเรียนวัดชัยมงคล (3) โรงเรียนวัดดวงแข (4) โรงเรียนวัดบรมนิวาส (5) โรงเรียนวัดปทุมวนาราม (6) โรงเรียนวัดสระบัว (7) โรงเรียนสวนลุมพินี ซึ่งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


โครงการฯ ได้เลือกแพลตฟอร์ม KLASS ซึ่งเป็นแพตฟอร์มจัดการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) ระดับ World-Class ของ บริษัท ดีไซร์ทูเลิร์น จำกัด (D2L)จากประเทศแคนาดา ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน ใน 64 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2013- ปัจจุบัน มีเครื่องมือและฟังก์ชัน ครบถ้วนเพื่อการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ทั้งการเรียนในห้อง การเรียนออนไลน์ การสอนสดผ่าน Virtual Classroom การติว การทดสอบ การประเมินผลแบบรายบุคคล นอกจากแพลตฟอร์ม KLASS แล้วยังมีคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ ระดับคุณภาพสูงสุด 9 หมวด รวม 1,288 บทเรียน 4,950 หัวเรื่อง ความยาว มากกว่า 700 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน


สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ บริษัท ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนด้วยแพลตฟอร์ม การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) ให้กับผู้สอนจาก 7 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน จํานวน 17 คน ซึ่งจัดอบรมในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อสร้างครูต้นแบบและนำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดและขยายผลในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์ม KLASS ให้ผู้สอนแต่ละโรงเรียนต่อไป คาดว่าจะเปิดใช้งานระบบ เปิดห้องเรียนสำหรับทดลองจัดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และเตรียมความพร้อมก่อนนำไปใช้งานจริงในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


การดำเนินโครงการฯ ให้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการสนับสนุนโครงการฯ ในด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากบริษัท ห้าง ร้าน และหน่วยงานในพื้นที่เขตปทุมวัน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนและบุคคลากรทางการศึกษา โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ใน 5 ด้านหลักๆ คือ ค่าอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน ค่าบริการแพลตฟอร์ม เนื้อหา และสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหา ค่าซิมและบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านการศึกษาสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดิจิทัลในโรงเรียน และมอบรางวัลให้กับผู้เรียนผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น และค่าดำเนินงานและบริหารโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 4 ภาคเรียน


สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำร่องครั้งนี้ ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรการศึกษาและเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา (Digital Transformation) ได้ง่ายขึ้น โรงเรียนได้ใช้ระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ผ่านการพิสูจน์และใช้งานจริง สามารถเปิดสอนได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จะใช้สอนในห้องเรียน จัดการสอนแบบออนไลน์ สอนสด หรือแบบผสม เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน นายวิทยา กล่าว