โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success)
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success)

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตหนองจอก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าลำแขก จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล(KLASS EdTech for Success) และได้จัดอบรมให้กับครูต้นแบบในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นำไปสู่การขยายผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออน์ไลน์ให้กับเพื่อนครูทุกท่าน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อความพร้อมในดำเนินการใช้งานจริงในภาคการศึกษาใหม่ โดยผลที่ได้รับ เช่น ผลการอบรมออกมาเป็นที่น่าพอใจ สามารถนำไปเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในโอกาสต่อไป


ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก มีทั้งหมด 37 โรงเรียน มีบุคคลากรครูทั้งหมดจำนวน 828 คน และนักเรียน 15,972 คน


สำหรับแพลตฟอร์ม KLASS เป็นแพตฟอร์มจัดการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) ระดับ World-Class ของ บริษัท ดีไซร์ทูเลิร์น จำกัด (D2L)จากประเทศแคนาดา ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน ใน 64 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2013- ปัจจุบัน มีเครื่องมือและฟังก์ชัน ครบถ้วนเพื่อการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ทั้งการเรียนในห้อง การเรียนออนไลน์ การสอนสดผ่าน Virtual Classroom การติว การทดสอบ การประเมินผลแบบรายบุคคล นอกจากแพลตฟอร์ม KLASS แล้วยังมีคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ ระดับคุณภาพสูงสุด 9 หมวด รวม 1,288 บทเรียน 4,950 หัวเรื่อง ความยาว มากกว่า 700 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน