โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์พิพัตน์  เสนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย


1. แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) ระบบ KLASS

2. คลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่า 1,288 บทเรียน 4,950 หัวเรื่อง ความยาวมากกว่า 700 ชั่วโมงใน 9 หมวดหลัก

3. คลังสื่อดิจิทัลและทรัพยากรการสอนมากกว่า 8,800 รายการ สื่อ Interactive 3D มากว่า 1200 รายการ เครื่องมือและเกมการศึกษามากกว่า 100 รายการ วิดีโอการศึกษา มากกว่า950 รายการ บทเรียนดิจิทัล มากกว่า 120 รายการ แผนที่ดิจิทัล (ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์) มากกว่า 330 รายการ คลังภาพ มากกว่า 5,200 รายการ คลังเสียง มากกว่า 770 รายการ