โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน (KLASS EdTech for Success)
บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด นำโดยคุณวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ และคณะ เข้าประชุมกับ อาจารย์บอย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรสมบูรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในวันพฤหัส ที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 15.00 น. และนำเสนอระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ ระบบ KLASS พร้อมกับสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

1. ระบบแกนกลางเพื่อการเรียนรู้ KLASS

2. สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก Veggie Tales ซึ่งเป็นเรื่องราวของเหล่าการ์ตูนผักสำหรับเด็ก ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวและสดแทรกคำสอน จากพระคัมภีร์ เป็นการตูนที่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ชุด English Play Box และสื่อ

สำหรับแพลตฟอร์ม KLASS เป็นแพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) ระดับ World-Class ของ บริษัท ดีไซร์ทูเลิร์น จำกัด (D2L)จากประเทศแคนาดา ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน ใน 64 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2013- ปัจจุบัน มีเครื่องมือและฟังก์ชัน ครบถ้วนเพื่อการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ทั้งการเรียนในห้อง การเรียนออนไลน์ การสอนสดผ่าน Virtual Classroom การติว การทดสอบ การประเมินผลแบบรายบุคคล นอกจากแพลตฟอร์ม KLASS แล้วยังมีคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ ระดับคุณภาพสูงสุด 9 หมวด รวม 1,288 บทเรียน 4,950 หัวเรื่อง ความยาว มากกว่า 700 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน

สื่อ Interactive 3D STEM ใช้เพื่อประกอบการสอนและพัฒนาผู้เรียน จะช่วยผู้สอนอธิบายเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนที่สามารถเห็นภาพและเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้น สื่อ Interactive 3D STEM เป็นแบบจำลอง 3 มิติ ระดับ world Class มีผู้ใช้ใน 40 ประเทศ มากกว่า 30 ภาษา และยังได้รับรางวัลระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

• สำหรับการให้บริการ สื่อ Interactive 3D STEM ในประเทศไทย ผู้ใช้เลือกเรียนรู้ได้ 3 ภาษา อังกฤษ ไทย และจีน

• แบบจำลอง 3มิติ สามารถขยายและหมุนได้

• มี Interface ใช้งานสะดวกและง่าย

• ภาพเคลื่อนไหว 3D ส่วนใหญ่สามารถสำรวจได้ทุกมุมมอง เพื่อช่วยให้การสอนเข้าใจง่าย ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจน

• มีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละเรื่อง

Interactive 3D STEM เหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผู้สอนใช้สื่อ Interactive 3D STEM ประกอบการสอนในห้องเรียนผ่าน LAN ของโรงเรียน ด้วย dbook3D แอพพลิเคชั่น เปิดมุมมองใหม่ๆ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ Interactive 3D STEM ได้แล้ววันนี้