โครงการอบรมการใช้งานระบบ KLASS สำหรับครูผู้สอนเมื่อวันพุธที่ วันที่ 26 สิงหาคม 2020 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยจัดอบรมในหัวข้อ “การใช้งานระบบ KLASS สำหรับครูผู้สอน” พร้อมกับโรงเรียนสตรีอิสลาม นำโดยคุณขวัญเรือน พ่วงเกตุ วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนดิจิทัล และคณะจาก KLASS บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม เป็นวิทยากร เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบในเรื่องต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน การสอน โดยเรื่องที่อบรมครั้งนี้ ได้แก่ 1. วิธีการใช้งานเบื้องต้น 2. ติดตามผลงานความก้าวหน้าในชั้นเรียน แฟ้มผลงานครูและนักเรียน 3. การเรียนดูรายชื่อนักเรียนและความสนใจในการเข้าระบบเรียน 4. วิธีการลงคลิปและสื่อการสอนต่างๆลงในเนื้อหาของระบบ 5. วิธีการสร้างเนื้อหา 6. วิธีการบริหารหลักสูตร 7. นำเสนอการใช้งาน Interactive 3D stem 8. การส้รางกระดานสนทนา ข้อสอบ และการบ้าน 9. แนะนำการใช้งานVirtual classroom สำหรับแพลตฟอร์ม KLASS เป็นแพตฟอร์มจัดการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) ระดับ World-Class ของ บริษัท ดีไซร์ทูเลิร์น จำกัด (D2L)จากประเทศแคนาดา ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน ใน 64 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2013- ปัจจุบัน มีเครื่องมือและฟังก์ชัน ครบถ้วนเพื่อการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ทั้งการเรียนในห้อง การเรียนออนไลน์ การสอนสดผ่าน Virtual Classroom การติว การทดสอบ การประเมินผลแบบรายบุคคล นอกจากแพลตฟอร์ม KLASS แล้วยังมีคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ ระดับคุณภาพสูงสุด 9 หมวด รวม 1,288 บทเรียน 4,950 หัวเรื่อง ความยาว มากกว่า 700 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน