กทม. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนำร่องใช้ดิจิทัลจัดการเรียนรู้ 7 โรงเรียน เขตปทุมวัน


(8 พ.ค.63) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน


จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงเรียนวัดสระบัว และโรงเรียนสวนลุมินี โดยมีผู้สอนเข้าร่วมอบรม จํานวน 17 คน เพื่อเป็นครูต้นแบบและนำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดและขยายผลในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์ม KLASS ให้ผู้สอนแต่ละโรงเรียนต่อไป

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่า “เราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทำให้เราอยู่รอดในโลกต่อไปได้ ถ้าเราหยุดนิ่ง ก็ไม่สามารถพัฒนาสิ่งใดต่อไปได้ การศึกษาก็เช่นกัน สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา ดิจิทัลถือว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การศึกษาพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และครอบคลุมในทุกมิติ ดังนั้นการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะได้รับประโยชน์สูงสุด อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพราะสื่อจะอยู่ตลอดเวลา เปิดกี่ครั้งก็ได้ เปิดเมื่อใดเนื้อหาก็จะยังคงเหมือนเดิม สามารถเรียนรู้เข้าถึงได้ทุกคน คนเก่งจะสามารถพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น คนที่ไม่เก่งก็จะสามารถเรียนรู้ซ้ำๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและผู้สอนมาก ดังนั้นประเทศไทย ระบบการศึกษาจะต้องเปลี่ยนไป และก้าวนำทั้งผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้ผู้สอนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสู่ตนเอง และนำวิธีการใหม่ๆ ถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน”

นายวิทยา มิตรศรัทธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ KLASS กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติของโรงเรียนทั่วประเทศ และการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสารระหว่าง นักเรียน ครูผู้สอน การพัฒนาการศึกษา จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถยกระดับคุณภาพ สร้างมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จํากัด ร่วมกับฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตปทุมวัน จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 แห่งเป็นระยะเวลา 2 ภาคเรียน


สำหรับแพลตฟอร์ม KLASS เป็นแพตฟอร์มจัดการเรียนรู้ หรือ Learning Management System (LMS) ระดับ World-Class ของ บริษัท ดีไซร์ทูเลิร์น จำกัด (D2L)จากประเทศแคนาดา ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 20 ล้านคน ใน 64 ประเทศ ทั่วโลก และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2013- ปัจจุบัน มีเครื่องมือและฟังก์ชัน ครบถ้วนเพื่อการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ ทั้งการเรียนในห้อง การเรียนออนไลน์ การสอนสดผ่าน Virtual Classroom การติว การทดสอบ การประเมินผลแบบรายบุคคล นอกจากแพลตฟอร์ม KLASS แล้วยังมีคลังสื่อประกอบการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์ ระดับคุณภาพสูงสุด 9 หมวด รวม 1,288 บทเรียน 4,950 หัวเรื่อง ความยาว มากกว่า 700 ชั่วโมง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ มีคุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู เพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนและสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอนทั้ง 7 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนด้วยแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ดิจิทัล (KLASS EdTech for Success) เพื่อสร้างครูแม่ไก่ จำนวน 17 คน ที่จะนำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดกับผู้สอนในแต่ละวิชาของทั้ง 7 โรงเรียน ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานระบบ เปิดห้องเรียนสำหรับทดลองจัดการเรียนการสอนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และเตรียมความพร้อมก่อนนำไปใช้งานจริงในวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ นำร่องครั้งนี้ ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรการศึกษาและเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา (Digital Transformation) ได้ง่ายขึ้น โรงเรียนได้ใช้ระบบ LMS เพื่อการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ผ่านการพิสูจน์และใช้งานจริง สามารถเปิดสอนได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จะใช้สอนในห้องเรียน จัดการสอนแบบออนไลน์ สอนสด หรือแบบผสม สามารถยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสร้างความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน นายวิทยา กล่าว